China

Beijing
Da Dong Roast Duck Restaurant
Haidilao Hot Pot
The Palace Museum Restaurant
Renaissance Beijing Wangfujing Hotel

Hangzhou
KFC
Louwailou

Mutianyu Village
Fami-Li-Hood Kitchen

Shanghai
Baker & Spice
Burger King
El Willy
Guyi Hunan
Hello Kitty Bakery
How Sweet Bakery
Jia Jia Tang Bao
Shanghai Dim Sum
Tai Cook
Yolota

Advertisement